NIEUWSBRIEF VAN COÖPERATIE FYSIOTHERAPIE WEST-FRIESLAND

20-03-2022

IN DEZE NIEUWSBRIEF

  • Woord van de voorzitter
  • Hoe draag jij bij? 
  • Save the date ALV 14 April
  • Netwerken 

Woord van de voorzitter.

Hallo gewaardeerde collega's,

Middels deze nieuwsbrief wil het bestuur van CFWF jullie weer op de hoogte houden over alle activiteiten die we ondernemen om de zorg voor bewoners van onze regio te verbeteren, de fysiotherapie in de regio West-Friesland te positioneren en de samenwerking met onze stakeholders te onderhouden. 

Recente maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en kwetsbare doelgroepen die langer thuis wonen vragen om nieuwe oplossingen. Veel burgers verwachten in toenemende mate zorg die rekening houdt met hun eigen wensen en omstandigheden. De zorg voor deze specifieke doelgroepen vraagt een proactieve, gestructureerde benadering, met een persoonsgericht karakter. Naast het fysiek functioneren wordt de brede context inclusief het sociaal en psychisch functioneren in de eigen leefomgeving belangrijk. Deze zorg zal plaatsvinden in het directe netwerk van de burger: regio West-Friesland.

Wijkgerichte gezondheidsbevordering wordt naast de fysiotherapeut gerealiseerd door meerdere en verschillende professionals en organisaties. Om burgers optimaal op maat te ondersteunen is het van belang dat de beweegzorg in de wijk integraal georganiseerd wordt. Effectieve en efficiënte laagdrempelige zorg- en dienstverlening vraagt om goede samenwerking. Intersectorale samenwerking kenmerkt zich doordat organisaties uit verschillende sectoren, binnen en buiten het zorgdomein, samenwerken met als doel de gezondheid in de wijk te bevorderen. Een analyse van de wijk op burger- en organisatieniveau wordt gezien als de basis om te komen tot een gezamenlijke visie en werkwijze en biedt input om te komen tot passende interventies.

Het CFWF staat voor de uitdaging om beweegzorg in de wijk samen met partners uit de zorg- en welzijnssector aan te bieden en te innoveren. Daarbij ligt de aanpak gericht op preventie niet alleen op het aanbieden van de beweegzorg (om gezondheid te bevorderen) maar ook op organisatorische factoren die gezondheid beïnvloeden: een integrale aanpak en een breed gedragen beleidsstrategie. 

Het CFWF draagt bij aan vitaliteit-, preventie-, zorg- en welzijnsvraagstukken van burgers in de regio West-Friesland. We nemen deel aan besprekingen omtrent het regionaal- en lokaal preventie akkoord. We overleggen met Zorgkoepel West-Friesland om de huisartsen in de toekomst te kunnen ondersteunen, Patiëntenvereniging ZZWW om te peilen wat de burgers wensen, we ontwikkelen multidisciplinaire samenwerking voor de GLI, artrose en long. 

We zorgen dat de Fysiotherapie in onze regio beter te vinden is en betrokken wordt bij diverse beleidsplannen. Hier hebben onze leden profijt van.

De vindbaarheid is ook verbeterd met de ontwikkeling van onze website, waar alle leden goed vermeld staan.

Bij vragen of opmerkingen ben ik bereikbaar op 06-43094718/cooperatiewf@gmail.com

Met collegiale groet, 

Brenda van Gent  

Hoe draag jij bij?

We willen je oproepen om ons te ondersteunen in deze voorname taken. 

We zoeken nog collega 's  die wellicht in de toekomst ons bestuur wil  versterken. Geef dat op tijd aan, dan kunnen we tijdig een bestuursopleiding organiseren. Ook is het fijn als er gemotiveerde collega's zijn die op enig andere wijze ondersteuning willen leveren aan het succes van de coöperatie. 

Immers, de coöperatie zijn we zelf. Met, voor en door alle leden.

Wie Interesse heeft kan contact opnemen met Brenda van Gent.  

Save the date 14 april ALV 17:00 – 20:00

Door alle corona maatregelen hebben we elkaar maar 1x kunnen ontmoeten. Dat maakt het ontstaan van het groepsgevoel natuurlijk vrijwel onmogelijk. 

Nu alle maatregelen weer opgeschort zijn, willen we jullie allemaal uitnodigen op onze voorjaars ALV op 14 April a.s. 

We maken daar een interessante, mooie avond van. 

We nodigen een spreker uit en zorgen voor koffie met broodjes. De exacte agendaplanning volgt nog. 

Graag tot dan! 

Netwerken: Stand van zaken 

Artrose Netwerk i.o.:

Er is een projectplan gemaakt samen met AFZW (Alliantie Fysiotherapie Zaanstreek-Waterland), Huisartsen koepels ZW en WF, Dijklander ziekenhuis en Zaans Medisch centrum om te komen tot een stepped care programma voor heup en knieartrose. 

Dit plan is ingediend bij ingediend bij Zilveren Kruis en wachten op goedkeuring van de financiering alvorens we verder gaan.

Inmiddels is wel bekend dat de projectleider, Petra Doets, van ZOHN niet verder kan als projectleider daar ze niet meer bij ZOHN werkt.

Ik hoop tijdens de voorjaars ALV meer te kunnen melden.

Stand van zaken GLI:

Hier is in samenwerking met de Zorgkoepel West Friesland een concept projectplan gemaakt wat ik na goedkeuring door de projectgroep met jullie hoop te kunnen delen, dit zal na half maart zijn.

Idee is dat de Zorgkoepel een groot deel van de administratieve taken op zich gaat nemen en dat er een centraal overzicht komt voor WF wanneer welke groep gaat starten, zodat na doorverwijzing door de huisartsen de groepen sneller vol kunnen komen.

Daarnaast is er dan ook duidelijk wie welk programma doet (COOL, Beweegkuur of Slimmer)

Stand van zaken Longnetwerk:

Rian Kooij, Steven Ng-A-Tham en ikzelf zijn in overleg met de longverpleegkundige om te komen tot de oprichting van een West-Fries longnetwerk.

Hiervoor hebben we in oktober/ november 2021 een mail lijst gemaakt, waarop we helaas nog niet van eenieder reactie hebben gehad.

We zullen de komende week nogmaals een mail rondsturen, we moeten vooral nadenken of we de verwijzingen via zorgzoeker systeem Chronisch ZorgNet willen laten lopen net zoals met de PAV, dit zou het voor de longverpleegkundige (en huisartsen) makkelijker maken, maar geeft ons als fysiotherapeuten weer de nodige verplichtingen.

Wel is bekend dat in ZW de Longgroep wel gekozen heeft voor het verwijssysteem van Chronisch ZorgNet.