Jaarverslag 2022 - mei 2023
COOPERATIE FYSIOTHERAPIE WEST-FRIESLAND  

Aanleiding

In 2018 zijn een aantal betrokken en gemotiveerde fysiotherapeuten uit de regio bij elkaar gekomen omdat zij, in het steeds veranderende maatschappelijke en politieke veld, de belangen van de fysiotherapie in West-Friesland wilden behartigen. Zij vonden bundeling noodzakelijk hetgeen resulteerde in het oprichten van een samenwerkingsverband voor alle fysiotherapeuten in onze regio. In augustus 2020 zijn fysiotherapeuten uit regio West-Friesland, mono-disciplinair geformaliseerd in de Coöperatie Fysiotherapie West-Friesland (CFWF).

Bestuur

Inmiddels vormen vijf collega's het dagelijks bestuur van het CFWF. 

Het bestuur heeft een vergaderstructuur van eens per 4 weken, en zo nodig vaker. Deze vergaderingen zijn in 2022 online geweest. 

Ambitie

Door het bestuur is is een gezamenlijke ambitie geformuleerd: 

In 2025 is CFWF de duurzame Coöperatie die overkoepelend faciliterend is voor hoge kwaliteit van zorg door alle fysiotherapeuten in ons verzorgingsgebied. We zijn gesprekspartner voor alle inwoners, (para)medische zorgverleners, gemeenten en andere organisaties werkzaam in de zorg en het sociale domein. Het CFWF is een niet te missen stakeholder als het gaat om fysiotherapie en integrale samenwerking in de curatieve/preventieve zorgvragen van de inwoners van West-Friesland. Het CFWF participeert in een zich sterk veranderend zorglandschap.

Het CFWF richt zich in eerste instantie op samenwerking met de huisartsenkoepel, zorggroepen, specialisten overheids- en zorginstellingen in de regio. 

Hiermee wil het CFWF de ultieme contactpartner zijn op het gebied van fysiotherapeutische beweegzorg voor deze partijen. 

Om dit te kunnen realiseren wordt steeds gezocht naar de meest optimale methode, waarbij een multidisciplinaire samenwerking wordt nagestreefd.

De boodschap die het CFWF heeft is dat we door met elkaar samen te werken de inwoners van West-Friesland de juiste, betaalbare zorg dichtbij huis kunnen bieden.

Website

De website van CFWF is voor leden, inwoners, verwijzers en collega zorgverleners online vindbaar. Hier profileren de aangesloten praktijken, met hun specialisaties, zich. Ook is er ledeninformatie te vinden achter een speciale login.

Financiering

Financiering van de coöperatie vindt plaats door:

Contributie van de deelnemende leden. De hoogte van de contributie hangt af van het aantal medewerkers per praktijk.

CFWF maakt, net als de 4 andere samenwerkingsverbanden in Noord-Holland aanspraak op het vermogen van het voormalige regionale genootschap fysiotherapie (RGF). Dit wordt beheerd in een fonds op naam (FON) van het KNGF. Deze gelden kunnen gebruikt worden voor professionalisering van het bestuur, intervisie sessies om van en met elkaar te leren, informeren en mobiliseren van de achterban, ondersteuning bij ontwikkelen gezonde organisatie en ondersteuning in de administratie (backoffice).

Financieel verslag van boekjaar 2022:

De coöperatie is gestart op 21-08-2020 met een financiële ondersteuning vanuit de FON gelden om de oprichting en de eerste kosten te kunnen dekken.
Eind 2022 hadden we 25 praktijken die lid waren en is er contributie berekend afhankelijk van het aantal medewerkers.
Het netto resultaat was dat er een eigen vermogen/ algemene reserve was van € 1132,-
Gedurende het boekjaar 2022 hebben 3 praktijken het lidmaatschap opgezegd.
De totale contributie-opbrengst was € 14.058,-
Het bestuur heeft dit jaar  vacatiegeld  ontvangen van € 45 per uur.

De totale bestuurskosten waren € 9995,-

Dit is iets meer dan 2021 door de vele overleggen die de bestuursleden bijgewoond hebben. Ook zijn er kosten gemaakt voor het besloten gedeelte van de website.
Aan het eind van het boekjaar was het eigen vermogen/ algemene reserve toegenomen tot € 1357,- hierdoor moest er een belasting betaald worden van 178,-
Voor 2022 is er geen contributieverhoging en waren de  opbrengsten nagenoeg gelijk. In 2023 is een lichte contributie verhoging ingevoerd.

Het bestuur gaat nog steeds in samenwerking met het KNGF proberen het aantal leden te vergroten om de financiële positie te verbeteren. De komst van de verplichting om lid te zijn van een samenwerkingsverband door de zorgverzekeraar zal de noodzaak van de coöperatie versterken.

In het jaar 2023 zal er gestart worden met het verzorgen van intervisie en mogelijk BHV waardoor er extra inkomsten zullen binnenkomen. Door het uitbreiden van de gesprekken met stakeholders zullen de vacatiegelden in 2023 stijgen.

Verder is er mogelijk restitutie van vacatiegelden indien het artrose project een externe financiering krijgt toegekend.

De kosten zullen licht stijgen door het organiseren van fysieke ALV/netwerkbijeenkomsten.

Al met al is er een financieel stabiele basis onder de coöperatie ontstaan.

Stakeholders

Een grote opgave voor CFWF is om te onderzoeken op welke wijze gezondheidsproblemen vanuit de inwoners, gezamenlijk met stakeholders, kunnen worden voorkomen dan wel aangepakt. 

Activiteiten 2022

Het CFWF is op dit moment aan diverse tafels actief.

StakeholdersAfgelopen jaar is aangesloten bij 'breed bestuurlijk overleg' Noord-Holland; met o.a. ZONH, directeuren huisartsenkoepels, bestuurders paramedische beroepsgroepen, bestuurders apothekers.

 • Consultatie sessie samenwerkingsagenda Gemeenten – VGZ
 • Overleg met West Friese Huisartsen Organisatie (WFHO)
 • Overleg met Dijklander Ziekenhuis
 • Overleg met Zorgkoepel West-Friesland
 • Overleg met Beweegzorg Noord West (BNW)
 • Overleg met regio adviseurs Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)
 • Overleg met kartrekkers voor aandoeningsgerichte netwerken (Long-, Artrose en Schoudernetwerk)
 • Overleg met ketenzorg GLI
 • Overleg met zorginkoop VGZ
 • Werkbezoeken bij praktijken
 • Overleg SWV in VGZ gebied

12 mei 2023 

Daniëlle Clasen-Bos, penningmeester

Brenda van Gent, voorzitter